top of page

NO.

544

ฉายา

KEY

     F                     Dm  

1. แล้วพระเจ้าตรัสว่า

          Gm                     C  

ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา

F                   Dm  

ตามอย่างของเรา

     Gm                             C  

ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล

F                 Dm    Gm           C  

ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน

           F                         Dm  

ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด

                Gm               C  

และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด

            F  

บนแผ่นดินทั้งหมด


            Bb           C  

***พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์

       Am          Dm  

ขึ้นตามพระฉายาพระองค์

Gm             C              F  

ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น…

+3
bottom of page