NO.

255

ชาวโลกทั้งหลาย

KEY

    D     A7     D         D    A7    D  

1. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจ   ยิน     ดี

   G       A        Bm  

มีพระราชาประสูติ

      D           D  

คือพระเยซู เสด็จลงมา

     D  

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     A  

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     D       G          D    A7   D  

ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ


     D     A7         D   D    A7   D  

2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ ชาว  โลก

      G         A           Bm  

พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน

       D              D  

พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร

        D  

ประสานสำเนียงยินดี

       A  

ประสานสำเนียงยินดี

      D           G            D     A7   D  

ประสาน ประสาน สำเนียง   ยิน   ดี


     D    A7    D          D     A7    D  

3. อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม

        G             A       Bm  

เป็นหนามเสียดแทง ในใจ

       D                    D  

ความรักเมตตา ของพระเยซู

      D  

บันดาลให้เรากลับใจ

      A  

บันดาลให้เรากลับใจ

      D          G       D     A7   D  

บันดาล บันดาล ให้เรา  กลับ  ใจ


    D     A7          D  

4. พระองค์ครองโลก

        D      A7    D  

ด้วยความเที่ยงธรรม

      G         A    Bm  

ทรงนำด้วยกรุณา

   D  

รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา

        D  

ความรักประหลาดหนักหนา

       A  

ความรักประหลาดหนักหนา

         D          G           D      A7   D  

ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา

+2