top of page

NO.

357

ชำระใจของข้า

KEY

    F#   C#    D#m                G#m  

1. ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม

       C#        C#

เรืองรอง ดัง ทอง  คำ

F#   C#     D#m               G#m          C#

ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม ดังทองคำ


  F# B      C#    F#       B       C#

* ชำระลูกใหม่ โปรดฟื้นใจภายใน

      F#  C#

ให้ชีวิต บริสุทธิ์

F#        B        C#

พ้นจากมารจากอบาย

                    F#    C#

โปรดเถิดพระเจ้า ผู้บริสุทธิ์

F#         B         C#        C#

ขอโปรดเจิมด้วยองค์พระวิญญาณ

G#m            C#        F#

รับใช้ ตาม  น้ำ พระทัย


     F#  C#     D#m                 G#m  

2. ชำระใจของข้า โปรดชำระดวงใจ

    C#         C#

ในองค์ พระวิญญาณ

F#   C#     D#m          G#m              C#

ชำระใจของข้า จิตใจที่โง่เขลา และหลงทาง

+2
bottom of page