NO.

185

พระคุณพระเจ้า (ทรงปลดปล่อยฉัน)

KEY

          A                      D      A  

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       A                 E  

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      A                    D          A  

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      A       E           A  

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


           A                   D            A  

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        A                   E  

ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

     A                        D            A  

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

       A        E          A  

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


                          D                      A  

*** ทรงปลดปล่อยฉัน พ้นทาสเป็นไท

                   D                      A  

พระเจ้า พระผู้ไถ่ ทรงล้างบาปฉัน

           D                       A  

ดุจน้ำมากมาย ทรงพระเมตตา

              Bm   E                   A  

ความรักนิรันดร์  พระคุณประเสริฐ


           A                  D       A  

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

     A                      E  

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       A                    D         A  

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    A     E        A  

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           A                D         A  

4. แม้..โลกดับสูญมลายหายไป

      A                    E  

และดวงอาทิตย์อับแสง

      A                    D          A  

พระเจ้าเบื้องบน..ผู้ทรงเรียกฉัน

       A         E        A  

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นของฉันนิรันดร์ 

+2