top of page

NO.

192

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

KEY

            B                         G#m  

1. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

         E               F#

ทรงฤทธา ทรงฤทธา

        B                       G#m  

พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร

         E        F#

จงยินดี จงยินดี


     B                          G#m  

** จงเปรมปรีด์ในเสียงเพลง

E                            F#

จงครื้นเครงในความรักของพระองค์

       B                         G#m  

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

          E            F#          B  

ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา

+2
bottom of page