top of page

NO.

192

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

KEY

            C                         Am  

1. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

         F               G  

ทรงฤทธา ทรงฤทธา

        C                       Am  

พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร

         F        G  

จงยินดี จงยินดี


     C                          Am  

** จงเปรมปรีด์ในเสียงเพลง

F                            G  

จงครื้นเครงในความรักของพระองค์

       C                         Am  

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

          F            G            C  

ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา

+3
bottom of page