NO.

401

เป็นส่วนหนึ่ง

KEY

                  A                    Bm  

1. โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น

        G#m     C#         F#m  

ด้วยความรักความอบอุ่น

     B      E  

ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า

               A                           Bm  

โปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็น

   G#m       C#   F#m  

ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่

      D          E  

เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไร


           A                            E  

**ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย

        F#m            E  

ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว

           D  

กับพระทัยของพระองค์

      Bm              E  

ในความอ่อนแอของข้า

       C#m                    F#m  

จะมีพระกำลังของพระองค์

       Bm                 D  

ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ

       E  

อันแสนล้ำเลิศ

       A                       E  

ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ

       F#m                   E  

มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน

      D  

กับองค์พระวิญญาณ

       Bm            E  

เพื่อว่าความจริงทั้งปวง

       C#m            F#m  

จะมีบริบูรณ์ภายในข้า

Bm                     E          A  

ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์


Midtro: A   Dm  

                  A                     Bm  

2. โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม

       G#m      C#         F#m  

ด้วยความ   น้อมยอมเชื่อฟัง

     B                  E  

จนลมหายใจสุดท้ายที่มี

               A                              Bm  

โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก

      G#m       C#      F#m  

และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า

         D                    E  

ความคิด หัวใจ และความต้องการ

+2