NO.

408

เวลาของพระองค์

KEY

    E                       G#m        Gm  

1. นมัสการพระเจ้าของข้า

F#m       B                E      B  

นี่คือเวลาของพระองค์

E                                   G#m     C#m  

ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง

F#m              B          E      B  

โปรดทรงชำระให้สะอาด


     E                     G#m      Gm  

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง

F#m               B                E       B  

พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง

E                         G#m       C#m  

เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง

F#m                  B               E  

ทรงเป็นความหวังและคำตอบ


       A                   E  

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต

F#m             B                    E  

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

A                         G#m           C#m  

ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง

(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)

F#m       B               E  

ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์

(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)

+2