top of page

NO.

408

เวลาของพระองค์

KEY

    F                       Am        G#m  

1. นมัสการพระเจ้าของข้า

Gm       C                F      C  

นี่คือเวลาของพระองค์

F                                   Am     Dm  

ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง

Gm              C          F      C  

โปรดทรงชำระให้สะอาด


     F                     Am      G#m  

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง

Gm               C                F       C  

พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง

F                         Am       Dm  

เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง

Gm                  C               F  

ทรงเป็นความหวังและคำตอบ


       Bb                 F  

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต

Gm             C                    F  

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

Bb                       Am           Dm  

ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง

(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)

Gm       C               F  

ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์

(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)

+3
bottom of page