top of page

NO.

408

เวลาของพระองค์

KEY

    F#                     Bbm        Am  

1. นมัสการพระเจ้าของข้า

G#m       C#              F#    C#

นี่คือเวลาของพระองค์

F#                                 Bbm     D#m  

ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง

G#m              C#        F#    C#

โปรดทรงชำระให้สะอาด


     F#                   Bbm      Am  

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง

G#m               C#              F#     C#

พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง

F#                       Bbm       D#m  

เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง

G#m                  C#             F#

ทรงเป็นความหวังและคำตอบ


       B                   F#

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต

G#m             C#                  F#

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

B                         Bbm           D#m  

ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง

(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)

G#m       C#             F#

ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์

(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)

+4
bottom of page