NO.

047

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    A            E             D  

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

A           E                D  

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          E                    D  

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

      E              D  

เปิดตาใจเราทุกคน

          E                 D            A  

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                     D              A  

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         Bm    E        A   

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                    D            A  

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         Bm                  E  

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                     D            A  

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       Bm      E        F#m  

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

           D                E            A  

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน

+2