NO.

267

ไหลลงมา

KEY

                   E                         E  

1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย

              C#m                       B  

ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์

                   E  

แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก

      A               E  

รักษาให้คืนกลับมีชีวิต

      A              B            E  

ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน


           A       B                   E  

*ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน

          A         B           E  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู

          A        B                G#m   C#m  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษาหัวใจ

           A           B             E  

ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์

+2