top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     G            D  

1. ดุจความสว่าง

             Am          C  

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

G               D       C  

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     G             D          Am           C  

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

G            D              C  

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    G  

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   D  

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  Em                    C  

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            G  

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   D  

สมควรรับคำบูชา

                        Em          C  

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    G               D               Am      C  

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

G           D       C  

ทรงพระสิริในสวรรค์

G          D              Am           C  

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

G                D             C  

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         D   Em        C  

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      D      Em        C  

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

+3
bottom of page