top of page

NO.

226

ผู้เป็น

KEY

       C              F  

1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย

       C  

ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่

    C                 Am   D                   G  

ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป

     C  

ข้าเห็นพระคุณพระเยซู

     C  

ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ

      D                                   G  

เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้


      C               F               C  

*ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า

       G                   C  

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา

       D              G  

ทรงนำทางแคบชีวี

       C                     F            Em  

ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์

        Am         D   

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร

    C        G       C  

ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ


        C                  F  

2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า

      C  

พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่

     C                       Am  

แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า

     D                   G  

แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย

    C  

ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า

        C  

ตามทางชีวาน้อยใหญ่   

      D                        G  

พระเยซูจะเสด็จมาในวันสุดท้าย


        C            F  

3.ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน

      C  

จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ

        C              Am        D           G  

สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่

       C  

ทรงเป็นความหวังของผู้หา

       C  

เมตตาแก่คนทั่วไป

    D                                  G  

ไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่

+3
bottom of page