NO.

226

ผู้เป็น

KEY

       C#            F#

1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย

       C#

ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่

    C#               Bbm   D#                 G#

ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป

     C#

ข้าเห็นพระคุณพระเยซู

     C#

ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ

      D#                                 G#

เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้


      C#             F#             C#

*ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า

       G#                 C#

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา

       D#            G#

ทรงนำทางแคบชีวี

       C#                   F#          Fm  

ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์

        Bbm         D# 

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร

    C#      G#     C#

ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ


        C#                F#

2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า

      C#

พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่

     C#                     Bbm  

แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า

     D#                 G#

แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย

    C#

ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า

        C#

ตามทางชีวาน้อยใหญ่   

      D#                      G#

พระเยซูจะเสด็จมาในวันสุดท้าย


        C#          F#

3.ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน

      C#

จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ

        C#            Bbm        D#         G#

สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่

       C#

ทรงเป็นความหวังของผู้หา

       C#

เมตตาแก่คนทั่วไป

    D#                                G#

ไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่

+4