top of page

NO.

594

พระบัญญัติ

KEY

    Bb                                  Gm    F  

1. พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า

  D#                 Dm    Cm  

พระบัญญัติอันดับแรกคือ

F       Bb    F          Gm      F  

โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด

             D#

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

             F  

เป็นพระเจ้าองค์เดียว


            D#                          Dm  

***พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า

   Cm                  F            Bb

ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน

       D#

ด้วยสุดจิตของท่าน

            Dm               Gm  

ด้วยสุดความคิดของท่าน

        C                    F  

และด้วยสุดกำลังของท่าน


          Bb                                  Gm    F  

2. ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ

    D#                         Dm   Cm  

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

F       Bb              F        Gm      F  

ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่า

D#        F          Bb

พระบัญญัติเหล่านี้”

+3
bottom of page