top of page

NO.

594

พระบัญญัติ

KEY

    B                                    G#m    F#

1. พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า

  E                   D#m    C#m  

พระบัญญัติอันดับแรกคือ

F#     B      F#        G#m      F#

โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด

             E  

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

             F#

เป็นพระเจ้าองค์เดียว


            E                            D#m  

***พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า

   C#m                  F#          B  

ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน

       E  

ด้วยสุดจิตของท่าน

            D#m               G#m  

ด้วยสุดความคิดของท่าน

        C#                  F#

และด้วยสุดกำลังของท่าน


          B                                    G#m    F#

2. ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ

    E                           D#m   C#m  

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

F#     B                F#      G#m      F#

ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่า

E          F#        B  

พระบัญญัติเหล่านี้”

+4
bottom of page