top of page

NO.

292

พระเจ้าเที่ยงแท้

KEY

                   C          F  

1. มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

             C        G      C  

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้


                  C                F  

2. แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง

                  C  

พระเจ้าเที่ยงแท้

                G          C  

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                       F                C  

***พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

                   Am                  F  

พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน

                  G  

ให้พ้นความตาย

                    C                F  

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

                   C  

พระเจ้าเที่ยงแท้

                G            C  

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                        C               F  

3. ท่านอาจผิดหวังในคนบางคน

                    C       G          C  

ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว


                      C                   F  

4.พระเจ้าช่วยท่านในความผิดหวัง

                     C  

บันดาลความเศร้าให้กลาย

        G                  C  

เป็นความชื่นชมยินดี

+3
bottom of page