top of page

NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

KEY

          C                       F           C  

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน

       C               G     C  

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

          C      Am          Dm     F  

เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม

          C       G             C  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


           G                       C  

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

       G          D                G  

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

         C            Am  

กลางวันอ่อนระอาใจ

         Dm      G  

กลางคืนเมื่อยล้ากาย

    C       G         C  

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง


          C                           F        C  

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา

    C          G        C  

 มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

          C          Am                 Dm       F  

เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน

          C       G             C  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


            C                    F    C  

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก

      C            G           C  

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

          C      Am               Dm       F  

ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก

          C       G             C  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

+3
bottom of page