NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

KEY

          B                       E           B  

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน

       B               F#   B  

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

          B      G#m          C#m     E  

เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม

          B       F#           B  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


           F#                     B  

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

       F#        C#              F#

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

         B            G#m  

กลางวันอ่อนระอาใจ

         C#m      F#

กลางคืนเมื่อยล้ากาย

    B       F#       B  

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง


          B                           E        B  

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา

    B          F#      B  

 มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

          B          G#m                 C#m       E  

เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน

          B       F#           B  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


            B                    E    B  

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก

      B            F#         B  

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

          B      G#m               C#m       E  

ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก

          B       F#           B  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

+2