top of page

NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

KEY

          Bb                     D#         Bb

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน

       Bb             F     Bb

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

          Bb    Gm          Cm     D#

เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม

          Bb     F             Bb

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


           F                       Bb

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

       F          C                F  

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

         Bb          Gm  

กลางวันอ่อนระอาใจ

         Cm      F  

กลางคืนเมื่อยล้ากาย

    Bb     F         Bb

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง


          Bb                         D#      Bb

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา

    Bb        F        Bb

 มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

          Bb        Gm                 Cm       D#

เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน

          Bb     F             Bb

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


            Bb                  D#  Bb

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก

      Bb          F           Bb

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

          Bb    Gm               Cm       D#

ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก

          Bb     F             Bb

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

+1
bottom of page