top of page

NO.

031

เดินกับพระเยซู

KEY

      G#            C#  D#7

1. เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน

G#

เดินทุกวิถีทาง

G#             C#    D#7                  G#

เดินกับพระเยซู  เดินกับพระองค์ผู้เดียว


     G#                        C#

2. เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

D#7                        G#

เดินอยู่ทุกวันวาน    เดินทุกวิถีทาง

G#                         C#

เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

D#7                         G#

เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว

+3
bottom of page