top of page

NO.

341

เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

KEY

   F    C   Bb

1.เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

F   Bb      C  

ยิ่งใกล้ยิ่งดี

 F    C     Bb

แม้ยากลำบากเพียงไร

F       C         F  

ใจอยากอยู่ใกล้


     F      Bb        F  

**ความทุกข์เดือดร้อนหมดไป

  F     Bb     F         C  

เพราะว่าอยู่ใกล้พระเจ้า

F    C         Bb       F    C     F  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


   F    C      Bb           

2.แม้ว่าข้าฯได้เหินห่าง

F    Bb      C  

จากทางพระเจ้า

F       C        Bb

ดวงใจอ้างว้างเปลี่ยวเปล่า

F    C          F  

จิตใจโศกเศร้า


  F    Bb    F  

**เมื่อนั้นใจข้าฯต้องการ

F      Bb        F    C  

อยากใกล้พระเจ้านานๆ

F     C      Bb        F     C      F  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


    F     C       Bb

3.ยามทุกข์ลำบากเช่นนี้

F   Bb      C  

ยังโปรดปรานี

F       C      Bb

เปิดทางสวรรค์ให้มี

F   C      F  

บันไดจากฟ้า


     F    Bb  F  

**เห็นทูตสวรรค์ลงมา

 F    Bb     F       C  

เรียกข้าฯให้เข้าไปใกล้

F    C         Bb       F    C       F  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


    F    C        Bb

4.แล้วข้าฯจึงเห็นสว่าง

F    Bb       C  

ทางของพระเจ้า

F       C        Bb

ความยากลำบากบางเบา

F    C          F  

เมื่อใกล้พระองค์


  F     Bb     F  

**ข้าฯจะร้องเพลงสรรเสริญ

D  Bb         F     C  

เฝ้าใกล้พระเจ้าทุกที

F    C       Bb         F    C       F  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า

+3
bottom of page