top of page

NO.

341

เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

KEY

   F#  C# B  

1.เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

F# B        C#

ยิ่งใกล้ยิ่งดี

 F#  C#   B  

แม้ยากลำบากเพียงไร

F#     C#       F#

ใจอยากอยู่ใกล้


     F#    B          F#

**ความทุกข์เดือดร้อนหมดไป

  F#   B       F#       C#

เพราะว่าอยู่ใกล้พระเจ้า

F#  C#       B         F#  C#   F#

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


   F#  C#    B             

2.แม้ว่าข้าฯได้เหินห่าง

F#  B        C#

จากทางพระเจ้า

F#     C#      B  

ดวงใจอ้างว้างเปลี่ยวเปล่า

F#  C#        F#

จิตใจโศกเศร้า


  F#  B      F#

**เมื่อนั้นใจข้าฯต้องการ

F#    B          F#  C#

อยากใกล้พระเจ้านานๆ

F#   C#    B          F#   C#    F#

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


    F#   C#     B  

3.ยามทุกข์ลำบากเช่นนี้

F# B        C#

ยังโปรดปรานี

F#     C#    B  

เปิดทางสวรรค์ให้มี

F# C#    F#

บันไดจากฟ้า


     F#  B    F#

**เห็นทูตสวรรค์ลงมา

 F#  B       F#     C#

เรียกข้าฯให้เข้าไปใกล้

F#  C#       B         F#  C#     F#

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


    F#  C#      B  

4.แล้วข้าฯจึงเห็นสว่าง

F#  B         C#

ทางของพระเจ้า

F#     C#      B  

ความยากลำบากบางเบา

F#  C#        F#

เมื่อใกล้พระองค์


  F#   B       F#

**ข้าฯจะร้องเพลงสรรเสริญ

D  B           F#   C#

เฝ้าใกล้พระเจ้าทุกที

F#  C#     B           F#  C#     F#

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า

+4
bottom of page