top of page

NO.

061

เพราะพระองค์ทรงอยู่

KEY

                      Bb                D#

1. พระเจ้าประทานพระเยซู พระบุตร

                Bb          F  

ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า

              Bb              D#

ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์

                 Bb                  F  

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า

                   Bb   F  

พระองค์ทรงอยู่


                              Bb                  D#

*เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้

                            Bb                      F  

เพราะพระองค์ทรงอยู่  ความกลัวหายไป

                  Bb                          D#

เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์นำข้างหน้า

              Bb                F                   Bb

ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

+3
bottom of page