top of page

NO.

061

เพราะพระองค์ทรงอยู่

KEY

                      B                  E  

1. พระเจ้าประทานพระเยซู พระบุตร

                B            F#

ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า

              B                E  

ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์

                 B                    F#

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า

                   B     F#

พระองค์ทรงอยู่


                              B                    E  

*เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้

                            B                        F#

เพราะพระองค์ทรงอยู่  ความกลัวหายไป

                  B                            E  

เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์นำข้างหน้า

              B                  F#                 B  

ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

+4
bottom of page