top of page

NO.

042

ในพระนามพระเยซู

KEY

F  

1. ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู

                    C  

เราจะเป็นผู้มีชัย

C                          C  

ในพระนามพระเยซู  ในพระนามพระเยซู

C                     F  

ผีร้ายจะต้องหนีไป


    Bb              F  

**เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู

Gm        C     F       F7  

ใครสามารถต่อสู้เราได้

Bb               F  

เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู

Gm          C    F  

เราจะเป็นผู้มีชัย

+3
bottom of page