NO.

009

ข้ารักพระนามพระองค์

KEY

      F#                         C#

1. ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ

D#m            C#  B  

พระองค์ทรงรู้จักข้า

F#                           C#

เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา

D#m               C#          B  

พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

            G#m      Bbm     C#

พระองค์ทรงรอบรู้  ทุกสิ่ง

      B            F#        C#

พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า


      B                               F#

**ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า

        G#m                   C#        F#

ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ

+4