NO.

191

คริสต์มาสเวลาแห่งความรักยิ่งใหญ่

KEY

    G#                 Fm  

**คริสตมาส โอ คริสตมาส

C#                           D#

เป็นเวลาแห่งความรักยิ่งใหญ่

  G#               Fm  

คริสตมาส โอ คริสตมาส

C#                 D#    G#

พวกเราแสนชื่นชมยินดี


   C#               D#       G#           Fm  

1. พระคริสต์ได้มาเป็นทารกในรางหญ้า

C#  D#  G#

ทั้งชีวาอุทิศเพื่อคนทั้งปวง

C#               D#        Cm         Fm  

แม้นไม่มีพระองค์ โลกคงเศร้าสิ้นหวัง

C#                        A          D#

พระทรงเป็นความหมายแห่งรัก

                 D#

ในวันคริสตมาส


    Fm                    D#

2. เมื่อเราอธิษฐาน ให้พระวิญญาณนำ

  C#           D#    G#

เพื่อชีวิตทอแสงดั่งดาราในคืนนั้น

C#        D# Cm    Fm  

นำทุกคนให้เชื่อ วางใจ

C#          Bb         D#               D#

สู่ชีวิตสดใสในพระองค์ โดยพระองค์

+4