NO.

513

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่าง

KEY

Intro: E  / E  / F#m  / B  

     E  

1. คืนที่ดาวเต็มท้องฟ้า

             F#m            B  

หมู่เมฆลอยมาสู่ดวงจันทร์

G#m                 C#m  

ฟ้าสีครามตอนกลางวัน

                 F#m                      B  

หากไม่เห็นจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มา


     E  

2. พื้นดินโอบกอดผืนน้ำ

            F#m               B  

ดอกไม้บานฝูงปลานับร้อย

G#m                    C#m  

นกและสัตว์ใหญ่น้อย

             F#m           B           E  

ต่างมาเฝ้าคอยสรรเสริญ พระบิดา


                          A        B  

***ท่ามกลางต้นไม้ สายลม

              G#m                   C#m  

เราจะชื่นชมสรรเสริญพระนาม

                   F#m        B  

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่าง

                     E    E7  

สร้างโลกสวยงาม

               A       B  

และเราจะสาธุการ

                  G#m               C#m  

เทิดทูนพระนามยกย่องบูชา

F#m                 B                     E  

พระเจ้าสร้างโลกา  พระเจ้าของเรา

+4