NO.

249

มีสหายเลิศคือพระเยซู

KEY

    G#                        C#

1. มีสหายเลิศคือพระเยซู

G#                              D#

ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา

G#                     C#

มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า

G#    D#          G#

จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า


Bbm    D#                G#    G#7

*เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย

C#      G#               Bbm   D#

ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ

G#            G#7               C#

เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย

G#   D#               G#

ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช


     G#                                C#

2. เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ

G#                                   D#

เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า

G#                         C#

ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว

G#    D#                G#

แต่รีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า


 Bbm     D#          G#  G#7

*เราจะหาสหายที่วางใจ

C#         G#                  Bbm   D#

แก้ความทุกข์ลำบากเราได้

G#           G#7                   C#

เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น

G#    D#                G#

จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์


     G#                                       C#

3. เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก

G#                               D#

เหลือกำลังและเราหมดแรง

G#                               C#

ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก

G#     D#                    G#

ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์


  Bbm   D#                   G#   G#7

*ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน

C#   G#               Bbm   D#

จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า

G#      G#7                   C#

แล้วทรงยื่นพระหัตถ์รับท่านไว้

G#      D#                   G#

ท่านจึงได้รับความบรรเทา

+4