top of page

NO.

541

ขอ หา เคาะ

KEY

     E                  C#m  

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ

     F#m                      B  

จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน


              A      B           E  

***เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้

            A     B            E  

และทุกคนที่แสวงหาก็พบ

     A      B          G#m     C#m  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

     F#m     B                   E  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

-5
bottom of page