top of page

NO.

541

ขอ หา เคาะ

KEY

     F                  Dm  

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ

     Gm                      C  

จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน


              Bb    C           F  

***เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้

            Bb   C            F  

และทุกคนที่แสวงหาก็พบ

     Bb    C          Am     Dm  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

     Gm     C                   F  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

-4
bottom of page