top of page

NO.

470

อธิษฐานก่อน

KEY

                E                B       C#m      B  

1. ตื่นตอนเช้าให้อธิษฐานกันก่อน

            F#m                   E       B  

ให้พระเจ้าประทานพระพรในวันนี้

            E            G#m                C#m  

ก่อนจะกินจะโมทนาพระคุณพระเจ้าแสนดี

             F#m                    E           B  

ก่อนจะนอนเฝ้าทูลอ้อนวอนทุกทุกที


          E            B         C#m      B  

2. ทำสิ่งใดให้อธิษฐานกันก่อน

        F#m                   E          B  

อย่าใจร้อนไม่รอพระองค์คงไม่ดี

        E                   G#m               C#m   B  

ไม่สบายทั้งกายและใจพระองค์รักษาทุกที

    F#m                       B        E  

สิ่งดี ๆ พระองค์ทรงเตรียมให้เรา


                     A        B                     G#m  

**เวลาที่อธิษฐาน ให้อ้อนวอนด้วยสุดใจ

      C#m               F#m  

ไม่ต้องมีความสงสัย

      B                    E  

ไม่ต้องกระวนกระวายสิ่งใด

              A          B                  G#m  

หากสื่งที่ขอ พระเจ้าทรงพอพระทัย

       C#m              F#m    B             E  

ทุกเรื่องที่ฝากเอาไว้ จะพบเจอคำตอบ

-5
bottom of page