top of page

NO.

470

อธิษฐานก่อน

KEY

                F                C       Dm      C  

1. ตื่นตอนเช้าให้อธิษฐานกันก่อน

            Gm                   F       C  

ให้พระเจ้าประทานพระพรในวันนี้

            F            Am                Dm  

ก่อนจะกินจะโมทนาพระคุณพระเจ้าแสนดี

             Gm                    F           C  

ก่อนจะนอนเฝ้าทูลอ้อนวอนทุกทุกที


          F            C         Dm      C  

2. ทำสิ่งใดให้อธิษฐานกันก่อน

        Gm                   F          C  

อย่าใจร้อนไม่รอพระองค์คงไม่ดี

        F                   Am               Dm   C  

ไม่สบายทั้งกายและใจพระองค์รักษาทุกที

    Gm                       C        F  

สิ่งดี ๆ พระองค์ทรงเตรียมให้เรา


                     Bb      C                     Am  

**เวลาที่อธิษฐาน ให้อ้อนวอนด้วยสุดใจ

      Dm               Gm  

ไม่ต้องมีความสงสัย

      C                    F  

ไม่ต้องกระวนกระวายสิ่งใด

              Bb        C                  Am  

หากสื่งที่ขอ พระเจ้าทรงพอพระทัย

       Dm              Gm    C             F  

ทุกเรื่องที่ฝากเอาไว้ จะพบเจอคำตอบ

-4
bottom of page