top of page

NO.

237

แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

KEY

        F            Bb     F  

1.ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า

    F         Gm        C  

แสดงพระคุณประหลาด

      F           Bb     F  

เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่

       F     C      F  

ล้างใจข้าให้สะอาด


        F            Bb        F  

2.ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้

         F       Gm      C  

ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร

      F                   Bb      F  

เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท

     F          C        F  

จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่


          Bb                 Am       Dm  

*แต่ข้ารู้จัก  พระองค์ที่ข้าเชื่อ

                Gm    C                  F  

และเชื่อมั่นคงว่า   พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ

     Bb                  Am       Dm  

รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์

        Gm   C     F  

จนถึงกาลวันนั้นได้


      F               Bb  F  

3.ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา

    F      Gm        C  

เวลาเช้าสายบ่ายเย็น

      F                    Bb  F  

หรือข้าต้องถึงความมรณา

       F      C     F  

หรือได้พบในเวหา

-5
bottom of page