top of page

NO.

237

แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

KEY

        F#          B       F#

1.ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า

    F#       G#m        C#

แสดงพระคุณประหลาด

      F#         B       F#

เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่

       F#   C#    F#

ล้างใจข้าให้สะอาด


        F#          B          F#

2.ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้

         F#     G#m      C#

ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร

      F#                 B        F#

เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท

     F#        C#      F#

จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่


          B                   Bbm       D#m  

*แต่ข้ารู้จัก  พระองค์ที่ข้าเชื่อ

                G#m    C#                F#

และเชื่อมั่นคงว่า   พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ

     B                    Bbm       D#m  

รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์

        G#m   C#   F#

จนถึงกาลวันนั้นได้


      F#             B    F#

3.ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา

    F#    G#m        C#

เวลาเช้าสายบ่ายเย็น

      F#                  B    F#

หรือข้าต้องถึงความมรณา

       F#    C#   F#

หรือได้พบในเวหา

-4
bottom of page