NO.

2

กลิ้งออกไป

KEY

            C

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          G               C   G        C

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              F             C

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              F            C

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       G                C

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          G               C   G        C

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

-4