top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            C  

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           G                C     G         C  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              F               C  

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              F             C  

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       G                 C  

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          G                 C     G          C  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

-4
bottom of page