top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            A  

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           E                A     E         A  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              D               A  

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              D             A  

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       E                 A  

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          E                 A     E          A  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

+5
bottom of page