top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     A            E  

1. ดุจความสว่าง

             Bm          D  

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

A               E       D  

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     A             E          Bm           D  

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

A            E              D  

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    A  

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   E  

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  F#m                    D  

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            A  

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   E  

สมควรรับคำบูชา

                        F#m          D  

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    A               E               Bm      D  

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

A           E       D  

ทรงพระสิริในสวรรค์

A          E              Bm           D  

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

A                E             D  

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         E   F#m        D  

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      E      F#m        D  

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

+5
bottom of page