top of page

NO.

247

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

KEY

     E  

1. เหตุไรใจข้าเกิดท้อถอย

A                          E  

เหตุไรโศกเศร้าบ่อยบ่อย

G#m        C#m   F#m  

เหตุไรว้าเหว่วังเวงใจ

B                         E  

เห็นว่าความตายดีกว่า

      E  

พระเยซูเป็นพระผู้ช่วย

                           A  

ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้า

      B                       E  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       B                 E  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


     E  

2. เมื่อมารทดลองจิตใจข้า

A                       E    

ทำให้เกิดความสงสัย

G#m           C#m      F#m  

เมื่อข้าถอนใจแทนร้องเพลง

B                             E  

เมื่อหมดความหวังในใจ

     E  

จึงเข้าเฝ้าใกล้พระเยซู

                           A  

ทรงช่วยให้ชื่นบานใจ

      B                     E  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       B                  E  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


     E  

3. อย่าให้ใจท่านวิตกเลย

A                         E      

พระองค์สัญญาไว้แล้ว

G#m        C#m     F#m  

จงวางใจในพระเยซู

B                    E  

ข้าสิ้นสงสัยไม่กลัว

   E  

แม้ว่าข้าเห็นเพียงก้าวเดียว

                    A  

ข้าก็ยินดีเดินตาม

      B                     E  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

        B                  E  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


         B                    E  

*ร้องเพลงเพราะว่าข้าชื่นใจ

       B                       E  

ร้องเพลงเพราะข้าเป็นไท

                 C#m                   F#m  

เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       B                 E  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

-3
bottom of page