NO.

408

เวลาของพระองค์

KEY

    C#                     Fm        Em  

1. นมัสการพระเจ้าของข้า

D#m       G#              C#    G#

นี่คือเวลาของพระองค์

C#                                 Fm     Bbm  

ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง

D#m              G#        C#    G#

โปรดทรงชำระให้สะอาด


     C#                   Fm      Em  

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง

D#m               G#              C#     G#

พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง

C#                       Fm       Bbm  

เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง

D#m                  G#             C#

ทรงเป็นความหวังและคำตอบ


       F#                 C#

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต

D#m             G#                  C#

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

F#                       Fm           Bbm  

ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง

(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)

D#m       G#             C#

ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์

(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)

-1