NO.

286

โปรดนำไปถึงกางเขน

KEY

     C#                      F#      C#

1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Bbm       D#m    G#

ทรงเป็นสง่าราศี

C#                      F#     C#

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม

  C#          G#     C#

โปรดนำไปถึงกางเขน


   D#m        G#       C#

* อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี

D#m          G#        C#

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

F#         Fm        D#m       C#

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน

C#           G#      C#

โปรดนำไปถึงกางเขน


     C#                     F#       C#

2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า

Bbm       D#m         G#

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

C#               F#

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา

C#         G#   C#

เมื่อบรรจุในอุโมงค์


    C#                            F#     C#

3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา

Bbm          D#m     G#

ที่นำเครื่องหอมบูชา

C#               F#           C#

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า

C#           G#       C#

โปรดนำไปถึงกางเขน


    C#                    F#       C#

4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน

Bbm         D#m       G#

ทุกวันจะแบกเดินตาม

C#                    F#    C#

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู

C#                 G#         C#

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

-1