top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            F#

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           C#              F#   C#       F#

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              B               F#

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              B             F#

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       C#               F#

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          C#               F#   C#        F#

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

+2
bottom of page