top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           E                 E  

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    A                      E           B  

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     E              A  

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      E            A          B      E  

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         E         B             A        E  

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       E         A         E       B  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      E       B             A            E  

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       E         A           B      E  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            E                         A  

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        E          A        E             B  

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        E                   A  

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       E         A            B     E  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         E                    A  

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    E     A     E     B  

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     E                        A  

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       E          A        B       E  

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            E                     A  

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     E       A             E         B  

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           E              A  

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     E          A            B        E  

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

+2
bottom of page