top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           F                 F  

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    Bb                    F           C  

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     F              Bb

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      F            Bb        C      F  

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         F         C             Bb      F  

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       F         Bb       F       C  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      F       C             Bb          F  

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       F         Bb         C      F  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            F                         Bb

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        F          Bb      F             C  

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        F                   Bb

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       F         Bb          C     F  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         F                    Bb

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    F     Bb   F     C  

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     F                        Bb

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       F          Bb      C       F  

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            F                     Bb

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     F       Bb           F         C  

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           F              Bb

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     F          Bb          C        F  

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

+3
bottom of page