top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           F#               F#

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    B                      F#         C#

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     F#            B  

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      F#          B          C#    F#

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         F#       C#           B        F#

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       F#       B         F#     C#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      F#     C#           B            F#

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       F#       B           C#    F#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            F#                       B  

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        F#        B        F#           C#

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        F#                 B  

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       F#       B            C#   F#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         F#                  B  

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    F#   B     F#   C#

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     F#                      B  

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       F#        B        C#     F#

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            F#                   B  

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     F#     B             F#       C#

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           F#            B  

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     F#        B            C#      F#

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

+4
bottom of page