NO.

417

กาลาเทีย 6:9

KEY

            C          G             Am    G  

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

F            G         Em       A  

เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

F         G                 Em           A  

แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Dm     G         F   G   C  

กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

+3